+48 538 389 150 (czynne pon. - pt. 9:00 - 17:00, sob. 10:00 - 14:00) sklep@beyco.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Beyco1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Beyco.pl prowadzony jest przez przez firmę Beyco z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Ugody 20 kod pocztowy 42-209 NIP: 5731120626; REGON: 150589516; adres poczty elektronicznej: beyco.official@gmail.com oraz numery telefonów: + 48 538389150 +48 735063876

- Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień tego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

- W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia i Newsletter.

-Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

- Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@beyco.pl beyco.official@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul.Ugody 20 42-209 Częstochowa

- Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

- Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

- Newsletter – korzystanie z newslettera następuje po uzupełnieniu odpowiedniego formularza poprzez podanie na stronie adresu e-mail osoby, która zapisuje się do otrzymywania wiadomości handlowych z firmy Beyco.

 • Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@beyco.pl beyco.official@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

 • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje usługobiorca może składać pisemnie na adres: ul.Ugody 20 42-209 Częstochowa

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beyco@sklep.pl 

beyco.official@gmail.com 

 • Zaleca się podanie przez usługobiorcę w opisie reklamacji:

  1.informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

  2.żądania usługobiorcy;

  3.danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 • Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

- Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

- Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym

- Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

- Po złożeniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży.
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

-Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

- Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

-BOŚ Bank

- Numer rachunku: 03 1540 1014 2001 7303 6782 0001

- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego w zakładce jak kupować

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
Blue Media S.A.”

„Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

„W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za
transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający
dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”)

„czas realizacji zamówienia
jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”
albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.”)

„Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę
poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni.”.

W celu prawidłowej
realizacji umów sprzedaży przetwarzamy dane osobowe Klientów, w tym:
imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr
telefonu.Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych"

-Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

- PayU S.A.
  ul. Grunwaldzka 182
  60 - 166 Poznań

Termin płatności:

-. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
6. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

-Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy”

-Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

-Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- Przesyłka kurier DPD koszt 25 zł

- Przesyłka pobraniowa kurier DPD koszt 20zł

-Przesyłka Inpost koszt 15zł

-Przesyłka inpost pobranie 20zł

-Przesyłka Inpost paczkomat 12zł

-Przesyłka zagraniczna (Unia Europejska) 70zł

-

-Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia wpływu na rachunek bankowy lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
7. REKLAMACJA PRODUKTU

- Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

- Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

- Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

-pisemnie na adres: ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beyco.official@gmail.com  sklep@beyco.pl

-Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

1.informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2.żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

3.danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

- Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

- Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

- Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny

- Przykładowy wzór formularza dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje” Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

- Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy na adres: ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

- Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

- Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w sklepie internetowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez klienta produktu bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej: beyco.official@gmail.com sklep@beyco.pl lub pisemnie na adres ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

- Wymiana może zostać dokonana na inny produkt o cechach określonych przez klienta pod warunkiem jego dostępności w sklepie internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym. Klient proszony jest o odesłanie produktu na adres: ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

- Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić produkt niezwłocznie, nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienianego produktu przez sprzedawcę.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji prywatnych dotyczących naszych klientów jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe.Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych.

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży przetwarzamy dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres,  nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu.Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. stosujemy, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Beyco danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Przysługuje Wam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronimy Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), chronimy zebrane dane przed wglądem osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Beyco. Beyco przetwarza dane w celu realizacji transakcji,  np. w celu dostarczania przesyłek. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium