+48 538 389 150 (czynne pon. - pt. 9:00 - 17:00, sob. 10:00 - 14:00) sklep@beyco.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Beyco.pl1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Beyco.pl prowadzony jest przez przez firmę Beyco Adam Pisarek z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Ugody 20 kod pocztowy 42-209 NIP: 5731120626; REGON: 150589516; adres poczty elektronicznej: beyco.official@gmail.com oraz numery telefonów: + 48 538389150 +48 735063876

- Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień tego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

- W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia i Newsletter.

-Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

- Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@beyco.pl beyco.official@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul.Ugody 20 42-209 Częstochowa

- Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

- Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

- Newsletter – korzystanie z newslettera następuje po uzupełnieniu odpowiedniego formularza poprzez podanie na stronie adresu e-mail osoby, która zapisuje się do otrzymywania wiadomości handlowych z firmy Beyco.

 • Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@beyco.pl beyco.official@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

 • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje usługobiorca może składać pisemnie na adres: ul.Ugody 20 42-209 Częstochowa

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beyco@sklep.pl 

beyco.official@gmail.com 

 • Zaleca się podanie przez usługobiorcę w opisie reklamacji:

  1.informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

  2.żądania usługobiorcy;

  3.danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 • Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

- Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

- Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym

- Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

- Po złożeniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży.
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

-Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

- Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

-BOŚ Bank

- Numer rachunku: 03 1540 1014 2001 7303 6782 0001

- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego w zakładce jak kupować

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

„W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za
transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający
dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”)

„czas realizacji zamówienia
jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”
albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.”)

„Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę
poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni.”.

W celu prawidłowej
realizacji umów sprzedaży przetwarzamy dane osobowe Klientów, w tym:
imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr
telefonu.Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych"

-Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

- PayU S.A.
  ul. Grunwaldzka 182
  60 - 166 Poznań

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Termin płatności:

-. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
6. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

-Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy”

-Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

-Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- Przesyłka kurier DPD koszt 25 zł

- Przesyłka pobraniowa kurier DPD koszt 20zł

-Przesyłka Inpost koszt 15zł

-Przesyłka inpost pobranie 20zł

-Przesyłka Inpost paczkomat 12zł

-Przesyłka zagraniczna (Unia Europejska) 70zł

-

-Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia wpływu na rachunek bankowy lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
7. REKLAMACJA PRODUKTU

- Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

- Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

- Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

-pisemnie na adres: ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beyco.official@gmail.com  sklep@beyco.pl

-Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

1.informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2.żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

3.danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

- Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

- Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

- Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny

- Przykładowy wzór formularza dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje” Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

- Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy na adres: ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

- Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

- Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w sklepie internetowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez klienta produktu bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej: beyco.official@gmail.com sklep@beyco.pl lub pisemnie na adres ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

- Wymiana może zostać dokonana na inny produkt o cechach określonych przez klienta pod warunkiem jego dostępności w sklepie internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym. Klient proszony jest o odesłanie produktu na adres: ul. Ugody 20 42-209 Częstochowa

- Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić produkt niezwłocznie, nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienianego produktu przez sprzedawcę.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji prywatnych dotyczących naszych klientów jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe.Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych.

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży przetwarzamy dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres,  nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu.Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. stosujemy, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Beyco danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Przysługuje Wam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronimy Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), chronimy zebrane dane przed wglądem osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Beyco. Beyco przetwarza dane w celu realizacji transakcji,  np. w celu dostarczania przesyłek. 

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH
BEYCO
§ 1.
1.Karta Podarunkowa BEYCO (dalej: „Karta”) jest bonem towarowym
wydawanym przez Beyco Adam Pisarek, ul. Ugody 20 42-202 Częstochowa, NIP: PL5731120626, (dalej: „Wydawca”).
2.Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub
świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w bieżącej ofercie Wydawcy (dalej:
„Towary”), jednakże do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty.
3.Wartość początkowa Karty jest określana w złotych przy nabyciu Karty od Wydawcy i odpowiada
kwocie zapłaconej przez nabywcę Karty Wydawcy z tytułu nabycia Karty. Dostępne są Karty o
następujących wartościach początkowych: 200 zł, 300 zł, 500 zł. Nabywca Karty jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości
nabywanej przez siebie Karty najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.
4.Aktualną wartością Karty jest wartość początkowa Karty pomniejszona o wartość uzyskanych
przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 2 – ustalona na chwilę poprzedzającą
realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 2. Doładowanie Karty (zwiększenie jej
wartości) nie jest możliwe.
5.Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez
Wydawcę wydrukiem niefiskalnym.
6.W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę Karta jest aktywna, co oznacza że
nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 2
powyżej.
7.Karty wydawane są w sklepach firmowych Wydawcy wskazanych w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu, a także mogą być nabywane za pośrednictwem sklepu internetowego
www.beyco.pl Zmiana wykazu placówek handlowych Wydawcy oraz wskazanych wyżej
adresów internetowych może być dokonywana jednostronną decyzją Wydawcy poprzez
umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów internetowych) na stronie internetowej
www.beyco.pl
§ 2.
1.Realizacja prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, może nastąpić w
sklepach firmowych Wydawcy określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a także
poprzez dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.beyco.pl Zmiana wykazu
sklepów frmowych oraz wskazanego wyżej adresu internetowej może być dokonywana
jednostronną decyzją Wydawcy poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów
internetowych) na stronie internetowej www.beyco.pl
2.Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może
żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w
sklepie firmowym (sklepie internetowym), w której prawo to realizuje.
3.Posiadacz Karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2
niniejszego regulaminu w okresie ważności Karty.
4.W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o
których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna
wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń)stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej
różnicy w gotówce.
5.W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o
których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna
wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty
dopłacona gotówką lub akceptowaną w danym sklepie firmowym (sklepie internetowym) inną
formą płatności, w tym kartą płatniczą lub kredytową, pod rygorem odmowy spełnienia
świadczenia/świadczeń przez Wydawcę.
6.Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów
będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w sklepie firmowym
(sklepie internetowym), w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili
realizacji tego prawa.
7.Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego
regulaminu, w danym sklepie firmowym Wydawcy wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu jest okazanie personelowi placówki handlowej, w której realizacja ta ma być
dokonana, Karty w stanie nieuszkodzonym, umożliwiającym odczyt danych z Karty, i posiadającej
wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
8.Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa
w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest to niemożliwe w związku z
niemożnością weryfikacji aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów
komputerowych, łączności itp.
9.Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu,
posiadacz Karty otrzymuje paragon fiskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów
będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń oraz wydruk - potwierdzenie transakcji
Kartą z aktualną wartością Karty.
10.Aktualną wartość Karty można sprawdzić w każdym sklepie firmowym, o którym mowa w ust.
1 powyżej lub na stronie internetowej www.beyco.pl
§ 3.
1.Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu
Karty.
2.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w § 1
ust. 2 niniejszego regulaminu do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która
bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę. Powyższe nie
dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby
nieuprawnionej.
3.Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa
w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem
uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty – do wartości zwracanego
Towaru (w tej części posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie).
Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy.
4.Postanowienia ust. 4 powyżej nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień
wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży.
§ 4.1.Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2.Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
3.Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem
płatniczym.
4.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na
okaziciela.
5.Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej
www.beyco.pl oraz w sklepach firmowych, ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu. Wydawca ma obowiązek przekazania nabywcy/posiadaczowi Karty
treści niniejszego regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

Zwrot

 1. Nabywca może dokonać zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot środków nastąpi na konto bankowe, z którego wpłynęła wpłata za Kartę Podarunkową.
 2. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
 3. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
 4. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  oraz regulaminu Sklepu Internetowego Wydawcy.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2021 r. i obowiązuje w odniesieniu do
Kart nabytych przez nabywców po tej dacie.

Częstochowa, dn. 10 grudnia 2021

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium